Mentoring programma

Succesvolle nazorg door collectieve aanpak en mentoring programma

Om ook na afloop van het intensieve acht weken durende programma – met drie contactdagen per week – aan de zorgbehoefte van onze deelnemers te blijven voldoen, hanteren wij een casus-specifieke samenwerking met andere hulpverlenende partijen. Naast de gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de Participatiewet, zoekt de Harde Leerschool actief contact met andere relevante ketenpartners en werkgevers. Gezamenlijk doel hierbij is het vergroten van de maatschappelijke participatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Om maximaal resultaat te behalen is samenwerken essentieel. De begeleiders van de Harde Leerschool zijn in continue overleg met betrokken partijen zoals: de politie, veiligheidshuizen, lokale kamers, de reclassering, de gemeente en andere hulpverlenende instanties.

De focus van het nazorgtraject ligt enerzijds op de leefgebieden die deel uitmaken van de ZRM (Zelfredzaamheid-Matrix). Anderzijds ondersteunen we de kandidaten bij het vasthouden van betaalde arbeid of het terugkeren naar school. In de huidige trajectopzet wordt nazorg aangeboden voor een per casus vastgestelde periode. Ons mentoring programma speelt hierin een belangrijke rol.

Mentoring programma

Gedurende het mentoring traject worden deelnemers begeleid door een coach van De Harde Leerschool en door mentoren (vrijwilligers) van een regionale rugbyclub. Deze mentoren worden opgeleid en ondersteund door De Harde Leerschool. Hiervoor is een uitgebreid programma en bijbehorende toolkit samengesteld. Ook tijdens deze fase voert De Harde Leerschool de regie.

Naast begeleiding op en naar werk en school is er ruimte voor begeleiding richting (rugby) trainingen dagbesteding, vrijetijdsbesteding, samenkomsten, (bij)scholingen en gepaste hulpverlening op onderdelen van de ZRM.